Algemene Voorwaarden

Algemene Voorwaarden van Brandingfeather ingeschreven in de Kamer van Koophandel onder nummer 80908691

 

Artikel 1 Algemeen

 1. Brandingfeather gevestigd te Breda.
 2. Het Kvk-nummer van Brandingfeather : 80908691
 3. Definities:
 4. Opdrachtnemer is Brandingfeather.
 5. Opdrachtgever is een onderneming die Brandingfeather aanstelt ten uitvoering van hetgeen dat men overeengekomen is.
 6. Overeenkomst is aanvaarding van het door Brandingfeather gedane aanbod door opdrachtgever.

 

Artikel 2 Toepasbaarheid

 1. De algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle door Brandingfeather gedane:
 2. Offertes
 3. Reclames
 4. Gesloten overeenkomsten
 5. Verrichte handelingen en rechtshandelingen in naam van de opdrachtgever
 6. Aanbiedingen
 7. Overige handelingen in naam van Brandingfeather
 8. Opdrachtgever heeft de algemene voorwaarden voor ondertekening kunnen inzien op de website en voor ondertekening heeft opdrachtnemer de opdrachtgever nogmaals gewezen op de algemene voorwaarden.
 9. Brandingfeather wijst in beginsel de algemene voorwaarden van opdrachtgever af. Echter partijen kunnen onderling anders bepalen, dit dient ten alle tijden schriftelijk vastgelegd te worden.
 10. Wanneer een bepaling onduidelijk is dan zal Brandingfeather de bepaling zoveel mogelijk in het licht van deze algemene voorwaarden proberen uit te leggen.
 11. Eventuele ongeldigheid van een of meerdere van deze bepalingen tasten de algemene voorwaarden voor het overige niet aan.

 

Artikel 3 Aanbod

 1. Alle aanbiedingen en/ of offertes die mondeling, schriftelijk, telefonisch of via elektronische middelen zijn gecommuniceerd zijn in beginsel 2 maanden geldig.
 2. De prijzen in aanbiedingen, offertes en overeenkomst(en) worden in beginsel exclusief BTW weergegeven.
 3. Wanneer er een aanbod wordt uitgebracht aan opdrachtgever dan zal Brandingfeather ook de desbetreffende voorrijkosten of reiskosten vermelden.
 4. Wanneer opdrachtgever eenzijdig het aanbod wijzigt dan is in beginsel het aanbod niet meer geldig.
 5. Aanbiedingen en/ of offertes gelden niet automatisch voor een toekomstige opdracht.
 6. Een samengestelde prijsopgave verplicht opdrachtnemer niet tot het verrichten van een gedeelte van de opdracht tegen een overeenkomstig deel van de opgegeven prijs.

 

Artikel 4 Overeenkomst, Termijn & Uitvoering

 1. De overeenkomst ontstaat door middel van een aanbod door Brandingfeather en aanvaarding van het desbetreffende aanbod door opdrachtgever.
 2. Het aanbod wordt in beginsel schriftelijk gedaan middels een offerte.
 3. In beginsel is de geldigheid van de overeenkomst overeenkomstig hetgeen dat in artikel 3 lid 1 is bepaald.
 4. Na ondertekening van de overeenkomst door opdrachtgever zal Brandingfeather binnen bekwame tijd overgaan tot uitvoering.
 5. De termijn waarbinnen de dienst(en) in beginsel voltooid dien(t)/(en) te zijn, is in beginsel aan te merken als een indicatie termijn. Zo kunnen o.a. onvoorziene omstandigheden – in het uitvoeringsproces – invloed hebben op de termijn.
 6. Twee weken na oplevering wordt het design als volledig beschouwd en worden verdere veranderingen aan het design niet meer kosteloos uitgevoerd.

 

Artikel 5 Verplichting opdrachtgever

 1. Opdrachtgever is verplicht om opdrachtnemer te voorzien van juiste en volledige informatie zodat opdrachtnemer zijn dienst optimaal kan uitvoeren.
 2. Opdrachtgever heeft de verplichting om tijdig opdrachtnemer te voorzien van de informatie die benodigd is voor het uitvoeren van de dienst.
 3. Indien opdrachtgever de voor de uitvoering benodigde gegevens onvolledig of niet tijdig verstrekt dan heeft opdrachtnemer het recht om de uitvoering van de overeenkomst op te schorten en/ of de uit de vertraging voortvloeiende extra kosten aan de opdrachtgever in rekening te brengen.
 4. Indien opdrachtgever zijn verplichting niet deugdelijk nakomt en hierdoor schade ontstaat aan zijde van de opdrachtnemer, dan is opdrachtgever aansprakelijk voor deze schade.
 5. Mocht nakoming om welke reden dan ook niet of niet tijdelijk haalbaar zijn, voorts dienen partijen in goed overleg te treden om een passende oplossing te bewerkstelligen.

 

Artikel 6 Wijziging en annulering

 1. Wanneer opdrachtgever wenst om de overeenkomst te wijzigen dan is dit alleen mogelijk in overleg met de opdrachtnemer en dienen de wijzigingen altijd schriftelijk opgenomen te worden
 2. Indien opdrachtgever wenst de afspraak te verzetten, dan kan dit slechts als opdrachtgever 24 uur voor aanvang van de afspraak melding maakt dat hij/zij de afspraak wil verzetten. Geschiedt een dergelijke melding niet tijdig, dan wordt de gereserveerde tijd met de daarbij behorende kosten in rekening gebracht bij de opdrachtgever.
 3. Wanneer opdrachtgever wenst de overeenkomst te beëindigen, dan dient de opdrachtgever een schadevergoeding te betalen. De precieze hoogte van de vergoeding dient per individueel geval beoordeeld te worden en zal afhankelijk zijn van de reeds verrichte werkzaamheden. De minimale vergoedingsdrempel bedraagt 15% van de som die overeengekomen is in de desbetreffende overeenkomst.
 4. Brandingfeather kan ten alle tijden besluiten om de prijzen van haar diensten te verhogen.
 5. Tariefswijziging kan plaats vinden bij wijziging van de inhoud van de opdracht, bij verlenging van de opdracht of bij wijzigingen in voor Brandingfeather van toepassing zijnde wet- en regelgeving.

 

 

Artikel 7 Opschorting

 1. Wanneer een juiste of tijdige nakoming achterwege blijft aan zijde van de opdrachtgever, dan zal opdrachtgever zonder voorafgaande ingebrekestelling in verzuim zijn. De afgesproken termijn waarbinnen opdrachtgever zijn prestatie dient te voldoen, is een fatale termijn. Dit heeft tot gevolg dat opdrachtnemer zijn verplichting tot nakoming opschort totdat hetgeen dat opdrachtgever verschuldigd is heeft voldaan.
 2. Wanneer opdrachtnemer overgaat tot ontbinding of opschorting dan is hij/ zij op generlei wijze gehouden tot vergoeding van schade en kosten die ten gevolge van de opschorting of ontbinding kunnen ontstaan aan zijde van opdrachtgever.

 

Artikel 8 Overmacht

 1. Indien nakoming onmogelijk is geworden door overmacht en dit gedurende een termijn van 30 dagen voortduurt, dan zijn partijen gerechtigd om de overeenkomst te ontbinden. Hetgeen dat reeds gepresteerd is door Brandingfeather zal in rekening worden gebracht bij opdrachtgever.
 2. Wanneer dienstverlening tijdelijk zal worden stil gelegd, zullen de opdrachtgevers die belang hebben bij deze informatie geïnformeerd worden en zal er een oplossing tussen partijen worden gevonden.
 3. Ter aanvulling op artikel 7 kan Brandingfeather de overeenkomst met opdrachtgever zonder ingebrekestelling en zonder rechtelijke tussenkomst per direct geheel of gedeeltelijk beëindigen. De gevallen waarbij Brandingfeather gebruik kan maken van deze bevoegdheid zijn:

3.1. Wanneer aan die opdrachtgever (voorlopige) surseance van betaling is verleend.

3.2. Wanneer vermoed wordt dat opdrachtgever niet zal voldoen aan betalingsverplichting.

3.3. Wanneer faillissement voor/door opdrachtgever is aangevraagd.

3.4. Wanneer opdrachtgever personen die werkzaam zijn bij Brandingfeather op enerlei wijze onbehoorlijk behandelt. Hierbij dient men te denken aan bijvoorbeeld intimidatie, discriminatie etc. 3.5. Wanneer opdrachtgever inbreuk maakt op rechten van een derde.

3.6. Wanneer opdrachtgever niet reageert op enerlei vorm van correspondentie gedurende 14 dagen m.u.v. doorgegeven vakanties.

3.7. Wanneer opdrachtgever op een niet redelijke wijze het advies tot zich neemt.

 1. Wanneer de overeenkomst wordt beëindigd, aan bijvoorbeeld zijde van Brandingfeather, dan worden de reeds verrichte werkzaamheden in rekening gebracht bij opdrachtgever, de reeds verrichte prestaties en daarmee verband houdende betalingsverplichting zal niet deel uit maken van de ongedaan making.

 

Artikel 9 Betaling, aanmaning & incassokosten

 1. Het bedrag dat overeengekomen is tussen partijen staat in de desbetreffende overeenkomst. Vervolgens wordt dit bedrag direct gefactureerd na het sluiten van de overeenkomst. De betaling van deze factuur dient te geschieden binnen 14 dagen na sluiting van de overeenkomst.
 2. Brandingfeather vraagt een aanbetaling van 50 procent van het overeengekomen bedrag. Het resterende bedrag wordt betaald na het goedkeuren en vóór het opleveren van het design.
 3. Echter kan er ook een andere betalingsregeling getroffen worden, deze betalingsregeling dient ten alle tijden schriftelijk te worden vastgelegd.
 4. Betaling van het overeengekomen bedrag tussen Brandingfeather en opdrachtgever dient zonder enige aftrek of verrekening te geschieden binnen 14 dagen na factuurdatum. Bij gebreke van betaling binnen de hiervoor genoemde termijn is opdrachtgever van rechtswege in verzuim. Vervolgens wordt aanspraak gemaakt op de wettelijke rente vanaf de vervaldag tot de algehele voldoening van de vordering.
 5. De ondertekenaar van een offerte is solidair aansprakelijk met de opdrachtgever, natuurlijke of rechtspersoon in naam van en voor rekening van wie hij handelt, in geval van machtsmisbruik, evenals in geval een volledige identificatie van deze klant ontbreekt. De overeenkomst tussen de partijen wordt als gesloten beschouwd vanaf het ogenblik dat de klant de offerte ondertekend heeft.
  Indien Opdrachtgever de verschuldigde bedragen niet binnen de overeengekomen termijn betaalt, worden aanmaningskosten in rekening gebracht. Deze aanmaningskosten bedragen € 15. Indien Opdrachtgever na ingebrekestelling nalatig blijft de vordering te voldoen, kan de vordering uit handen worden gegeven aan een incassobureau, in welk geval Opdrachtgever naast het alsdan verschuldigde totale bedrag tevens gehouden zal zijn tot volledige vergoeding van buitengerechtelijke en gerechtelijke kosten.

 

Artikel 10 Aansprakelijkheid

 1. De overeenkomst die gesloten is tussen Brandingfeather (opdrachtnemer) en opdrachtgever behoort in beginsel tot de categorie resultaatovereenkomsten. Voorafgaand aan de dienstverlening wordt met de klant het ontwerp vastgelegd, op basis van dit ontwerp verleent Brandingfeather de dienst. Brandingfeather kan dan ook niet worden aangesproken op zaken die niet binnen het overeengekomen ontwerp vallen.
 2. Mocht Brandingfeather ondanks lid 1 aansprakelijk gesteld worden dan is iedere aansprakelijkheid beperkt tot de vergoeding van directe schade met een maximaal bedrag ter hoogte van het bedrag dat overeen is gekomen in de desbetreffende overeenkomst (excl. BTW). Wanneer sprake is van aansprakelijkheid ten gevolge van directe schade bij een duurovereenkomst, dan is de maximale hoogte van de schadevergoeding gelijk aan de hoogte van de meest recente factuur (excl. BTW) die opdrachtgever heeft ontvangen.
 3. Ter aanvulling op lid 2 geldt verder dat de aansprakelijkheid van Brandingfeather op welke grond dan ook is beperkt tot het bedrag dat in het desbetreffende geval door de bedrijfs- of beroepsaansprakelijkheidsverzekeraar van Brandingfeather wordt uitgekeerd, vermeerderd met eigen risico dat volgens de voorwaarden van de verzekeringspolis niet ten laste van de verzekeraar komt.
 4. In de hiervoor genoemde leden wordt gesproken over directe schade, onder directe schade dient men te verstaan: schade die in eng causaal verband staat ten aanzien van het gegeven advies of de verleende dienst(en). Hierbij staat centraal dat het maximale schadevergoedingsbedrag beperkt wordt met de genoemde maxima in lid 2.
 5. Iedere indirecte aansprakelijkheid t.a.v. de aangeboden diensten en producten wordt uitgesloten, denk hierbij aan gevolgschade, gemiste besparingen, gederfde winst, verminderde goodwill, schade door bedrijfsstagnatie, materialen en programmatuur van derden. Eveneens is uitgesloten de aansprakelijkheid die verband houdt met de verminking, vernietiging of verlies van documenten.
 6. Wanneer nakoming door Brandingfeather blijvend onmogelijk is, ontstaat de aansprakelijkheid ten aanzien van een toerekenbare tekortkoming slechts indien opdrachtgever opdrachtnemer schriftelijk in gebreke stelt waarbij een redelijke termijn voor de zuivering voor de tekortkoming gesteld wordt. De ingebrekestelling dient een zo volledig en gedetailleerd mogelijke omschrijving te bevatten van de tekortkoming, zodat Brandingfeather hierop deugdelijk kan reageren.
 7. De opdrachtgever vrijwaart Brandingfeather voor alle aanspraken van de door derden geleverde zaken en diensten aan Brandingfeather. Verder vrijwaart opdrachtgever Brandingfeather voor alle aanspraken die door derden gesteld worden in het kader van schade die ontstaan zou zijn door onrechtmatig of onzorgvuldig gebruik van het verleende advies of dienst van Brandingfeather.
 8. De wijze waarop opdrachtgever informatie tot zich neemt en interpreteert kan Brandingfeather niet tegengeworpen worden.

 

Artikel 11 Intellectueel eigendom

 1. Alle rechten van intellectuele eigendom die in het kader van de dienstverlening tot stand zijn gekomen behoren toe aan Brandingfeather. Hierbij valt o.a. te denken aan:
 2. Documenten ten uitvoering van dienstverlening
 3. Adviezen
 4. Ontwerpen
 5. Offertes
 6. Modelstukken
 7. Rapportages
 8. Informatie van website
 9. Klantdossiers

 

Artikel 12 Druk & zet fouten

Mededelingen zijn onder voorbehoud van druk- en zetfouten, in geval van twijfel dient opdrachtgever dienaangaande nader onderzoek te verrichten. Dit kan door simpelweg contact op te nemen met Brandingfeather.

 

Artikel 13 Wijziging Algemene voorwaarden

De eigenaresse van Brandingfeather is ten alle tijden bevoegd om de algemene voorwaarden te wijzigen of aan te vullen, ook voor reeds bestaande overeenkomsten. Van een relevante wijziging van de algemene voorwaarden wordt opdrachtgever op de hoogte gebracht.

 

Artikel 14 Toepasselijk Recht

 1. Op alle diensten, producten en (rechts)handelingen is Nederlands Recht van toepassing.
 2. De rechter in de vestigingsplaats van opdrachtnemer is bij uitsluiting bevoegd van geschillen kennis te nemen, tenzij de wet anders voorschrijft.
 3. Partijen zullen eerst een beroep op de rechter doen nadat zij zich tot het uiterste hebben ingespannen een geschil in onderling overleg te beslechten.
 4. Op alle overeenkomsten tussen Brandingfeather en opdrachtgever is Nederlands recht van toepassing, met uitsluiting van internationale verdragen.

 

 

Artikel 15 Privacy

Ik, Kristel Verduin van Brandingfeather hecht veel waarde aan jouw privacy, in het privacy statement kun je zien welke gegevens Brandingfeather van je verwerkt en hoe Brandingfeather hiermee omgaat. Zie website.

 

Artikel 16 Overige bepalingen

 1. In geval van strijdigheid tussen de toepasselijke algemene voorwaarden en een bepaling of bepalingen in de desbetreffende overeenkomst, dan prevaleert de bepaling of bepalingen in deze overeenkomst.
 2. In geval van een meningsverschil tussen opdrachtgever en Brandingfeather zal men in eerste instantie in overleg treden om op deze wijze gezamenlijk tot een oplossing te komen.